w Białymstoku
Reklama
Tu może być Twoja reklama


Zjazd Przedstawicieli

Informujemy że decyzją Zarządu Zjazd Przedstawicieli odbędzie się w dniu 22 września 2022roku.

Porządek obrad Zjazdu Przedstawicieli

Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku

w dniu 22.09.2022 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Uchwalenie regulaminu obrad.
 3. Wybór prezydium .
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji.
 • mandatowej
 • skrutacyjnej
 • uchwał i wniosków
 • wyborczej

Przedłożenie protokołu ze Zjazdu Przedstawicieli Związku z dn. 17.06.2019 r.

 1. Złożenie sprawozdań:
 1. Zarządu z działalności Związku za 2019, 2020, 2021 r. wraz z sprawozdaniami finansowymi
 2. Rady Nadzorczej z działalności w 2019, 2020,2021 r.

7. Zgłaszanie kandydatur i wybory do Rady Nadzorczej.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

 1. przyjęcia protokołu ze Zjazdu Przedstawicieli z dn. 17.06.2019 r.
 2. przyjęcia sprawozdań Zarządu z działalności w 2019 , 2020, 2021 r. wraz z sprawozdaniami finansowymi
 3. podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
 4. pokrycia straty za 2020 r.
 5. podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.
 6. przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w 2019, 2020, 2021 r.
 7. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019, 2020, 2021 r.
 8. przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zjeździe Przedstawicieli.
 9. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

      10. Zakończenie obrad.