w Białymstoku
Reklama
Tu może być Twoja reklama


Szkolenia

Białystok 07.02.2023 r.

Ldz-33 /2023

Z a r z ą d y

Spółdzielni Mieszkaniowych

Uprzejmie informuję, że Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku organizuje w dniu 22.02.2023 r. szkolenie on-line na temat:

Prawo pracy w 2023 r.

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe:
 1. obowiązek informacyjny ciążący na pracodawcach do końca lutego 2023 r.,
 2. ponowny autozapis do PPK.
 1. Badanie trzeźwości pracowników.
 2. Praca zdalna po zmianach.

4. Projektowane zmiany w kodeksie pracy w zakresie wdrożenia dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracyw UE oraz tzw. dyrektywy work-lif balance, w tym m.in. w zakresie:

 1. umów na okres próbny,
 2. rozwiązywania umów na czas określony,
 3. dokumentacji pracowniczej,
 4. elastycznej organizacji pracy,
 5. urlopów pracowniczych.

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting, do której dostęp,kilka dni przed terminem szkolenia, otrzymacie Państwo w formie linku na wskazany adres mailowy. Platforma obsługuje wszystkie systemy operacyjne i przeglądarki internetowe. Wymagania sprzętowe po Państwa stronie to komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki.

Zajęcia poprowadzi pani Agnieszka Owsieniuk prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie praktycznego stosowania Prawa Pracy.

Początek szkolenia w dniu 22.02.2023 r. o godz. 1000. Zakończenie w tym samym dniu ok. godz.13oo

Opłata za uczestnictwo obejmująca koszty organizacyjne i wynagrodzenie wykładowcy, wynosi: 280,- zł + 23% podatek VAT od uczestnika skierowanego przez spółdzielnię zrzeszoną w Związku i 320 zł + 23% podatek VAT od uczestnika skierowanego przez spółdzielnię nie zrzeszoną w Związku.

Zgłoszenie uczestnictwa, na załączonym druku, należy przesłać do Biura Związku mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2023 r.

Bardzo proszę o wyraźne wpisywanie adresów mailowych w karcie zgłoszenia

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr Piotr Korol


Karta zgłoszenia na szkolenie on-line

„Prawo Pracy w 2023 roku

22.02.2023 r. (10:00 – 13:00)

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa na niniejszym formularzu do dnia 20.02.2023 r.na adres:

srzr@pro.onet.pl

1. DANE UCZESTNIKA/ÓW:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Numer telefonu
Adres e-mail
2. Dane spółdzielni (dane do faktury):
Nazwa
Adres
NIP
E-mail, telefon

Niniejszym upoważniamy Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Należność za szkolenie prosimy przelać na nasz rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A w Białymstoku

78 1050 1823 1000 0022 5470 8874

……………………dn. ……………………………. ………………………………………..…………

Podpis i pieczątka osoby kierującej

KLAUZULA RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

……………………dn. ……………………………. ………………………………………..…………

Podpis uczestnika (czytelny)

Białystok 18.01.2023 r.

ZR-14/2023

Zarządy

Spółdzielni Mieszkaniowych

Uprzejmie informuję, że Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku organizuje w dniach 16-17.02.2023 r. w Hotelu ALBATROS w Serwach k/Augustowa doroczne seminarium poświęcone omówieniu dotychczasowej współpracy spółdzielni mieszkaniowych woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego z firmami świadczącymi usługi budowlano-remontowe i komunalne na rzecz spółdzielczości.

Do udziału w zajęciach zapraszamy:

 • członków zarządów oraz kierowników służb technicznych i eksploatacyjnych spółdzielni mieszkaniowych
 • członków kierownictwa firm realizujących spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe i firm świadczących usługi na rzecz spółdzielczości mieszkaniowej oraz szefów komórek merytorycznych tych firm.

Tematyka seminarium obejmuje:

1. Instrumenty finansowe wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przedsięwzięć

podnoszących efektywność energetyczną budynków.

2. Techniczne aspekty wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

3. Prawo budowlane – zmiany w 2023 roku.

Poza referatami i wystąpieniami kierunkowymi w programie seminarium przewidziano spotkania z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku.

Swoje produkty zaprezentują również firmy świadczące usługi i zaopatrujące w materiały sektor budownictwa i spółdzielczość mieszkaniową.

Szczegółowy program pobytu uczestnicy otrzymają bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.

Początek zajęć w dniu 16.02.2023 r. o godz. 1130. Przewidywane zakończenie w dniu 17.02.2023 r. około godz. 1400.

Opłata za uczestnictwo obejmująca koszty organizacyjne, honoraria wykładowców, zakwaterowanie i wyżywienie wynosi: 670,- zł + 23% podatek VAT od uczestnika skierowanego przez spółdzielnię zrzeszoną w Związku, 720,-zł + 23% podatek VAT od uczestnika skierowanego przez spółdzielnię niezrzeszoną w Związku

Z powodów organizacyjnych zgłoszenie uczestnictwa na załączonym druku prosimy przesłać do Biura Związku w Białymstoku w terminie do 10.02.2023 r. W tym też terminie należy przekazać opłatę za udział na konto Związku.

Serdecznie zapraszam.

Z-ca Prezesa Zarządu

mgr Piotr Korol


…………………………………………

pieczęć firmowa Spółdzielczy Regionalny

Związek Rewizyjny

e-mail …………………………… ul. Św. Rocha 11/1

15-879 Białystok

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

w seminarium w dn. 16-17 luty 2023

Lp. Imię i nazwisko
Opłata za uczestnictwo została przekazana na konto Spółdz. Reg. Zw. Rewiz. w B-stoku nr 78 1050 1823 1000 0022 5470 8874 w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Oświadczamy, że akceptujemy zasadę, iż w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż pięć dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zostaniemy obciążeni kosztami organizacyjnymi wynoszącymi 30% kosztu udziału w szkoleniu.
 2. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez Was działalności szkoleniowej oraz przyjmujemy do wiadomości nasze prawo do przeglądania i poprawiania tych danych.
 3. Upoważniamy Państwa do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Nasz numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………………………………………… Podpis

miejscowość, dnia

———————————————————————————————