w Białymstoku
Reklama
Tu może być Twoja reklama


Szkolenia

Białystok, dn.19.08.2021 r.

ZR-167/2021

Z a r z ą d y

Spółdzielni Mieszkaniowych

Uprzejmie informuję, że Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku, wspólnie z firmami świadczącymi różnego rodzaju usługi na rzecz spółdzielczości, organizuje w dniach 23-24 września 2021 r. w Hotelu „WARSZAWA” w Augustowie przy ul. Zdrojowej 1seminarium szkoleniowe dla członków zarządów i kadry kierowniczej spółdzielni mieszkaniowych.

Tematyka szkolenia :

1. Zasady funkcjonowania organów samorządowych (Rada Nadzorcza,Walne Zgromadzenie) w stanie epidemii.

2. Konsekwencje zmian obowiązujących przepisów w zakresie Prawa Energetycznego, CRBR, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków itp.

3. Aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące działalności spółdzielni mieszkaniowych.

Zajęcia poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – V-ce Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.

Opłata za uczestnictwo obejmująca koszty organizacyjne, wynagrodzenie wykładowcy, zakwaterowanie i wyżywienie wynosi: 470 zł + 23% podatek VAT od uczestnika.

Początek zajęć w dniu 23.09.2021 r. o godz. 1400.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać, na załączonym druku do Biura Związku w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2021 r. W tym też terminie należy przekazać na rachunek Związku opłatę za uczestnictwo.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam

Z-ca Prezesa Zarządu

mgr Piotr Korol


…………………………………………

pieczęć firmowa Spółdzielczy Regionalny

Związek Rewizyjny

ul. Św. Rocha 11/1

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

15-879 Białystok

w seminarium w dn. 23-24 września 2021 r.

Lp. Imię i nazwisko
Opłata za uczestnictwo została przekazana na konto Spółdz. Reg. Zw. Rewiz. w B-stoku nr 78 1050 1823 1000 0022 5470 8874 w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1. Oświadczamy, że akceptujemy zasadę, iż w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż pięć dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zostaniemy obciążeni kosztami organizacyjnymi wynoszącymi 30% kosztu udziału w szkoleniu.
  2. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez Was działalności szkoleniowej oraz przyjmujemy do wiadomości nasze prawo do przeglądania i poprawiania tych danych.
  3. Upoważniamy Państwa do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Nasz numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………………………………………… Podpis

miejscowość, dnia