w Białymstoku
Reklama
Tu może być Twoja reklama


Statut SRZR

STATUT

Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku

R O Z D Z I A Ł   I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Nazwa Związku brzmi: Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku.
 2. Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny, zwany dalej Związkiem jest związkiem rewizyjnym spółdzielni w rozumieniu ustawy z dn. 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.
 3. Związek jest samodzielną organizacją spółdzielczą, działa na podstawie ustawy i niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Terenem działania Związku jest region północno-wschodni Polski, a siedzibą m. Białystok/
 2. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
 3. Związek posiada osobowość prawną.
 4. Związek może używać jako znaku kompozycji graficznej wg wzoru zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§ 3

 1. Celem działania Związku jest zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom pomocy w ich działalności statutowej.
 2. Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1 Związek:
  1. przeprowadza lustracje spółdzielni
  2. prowadzi na rzecz spółdzielni działalność instruktażową, szkoleniową i wydawniczą
  3. reprezentuje interesy zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego
  4. reprezentuje zrzeszone spółdzielnie za granicą oraz współpracuje z międzynarodowymi organizacjami spółdzielczymi zajmującymi się problematyką mieszkalnictwa
  5. inicjuje i rozwija współpracę między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi,
  6. wykonuje inne zadania przewidziane w ustawie oraz statucie.

§ 4

 1. Związek może przeprowadzać badania sprawozdań finansowych w trybie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U.Nr 77 z 2009 r., poz. 649 z późniejszymi zmianami).

§ 5

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101 z1999 r. poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ II
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§ 6

 1. Zrzeszenie się w Związku jest dobrowolne.
 2. Członkami Związku mogą być spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne spółdzielnie i organizacje działające na rzecz spółdzielczości.

§ 7

 1. Organizacje spółdzielcze, o których mowa w § 6, stają się członkami Związku z chwilą przyjęcia ich w poczet członków przez Zarząd na podstawie pisemnych deklaracji. Do deklaracji powinna być załączona uchwała Walnego Zgromadzenia – Zebrania Przedstawicieli o przystąpieniu do Związku oraz odpis zarejestrowanego statutu.
 2. Decyzja w sprawie przyjęcia w poczet członków powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. Przyjęcie w poczet członków zostaje stwierdzone na deklaracji członkowskiej podpisem dwóch członków Zarządu z podaniem daty decyzji o przyjęciu.
 3. O decyzji w sprawie przyjęcia lub decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Zarząd zawiadamia zainteresowaną organizację spółdzielczą na piśmie w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania.
 4. Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o decyzji.
  Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia.
  Decyzja Rady jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 8

 1. Członkowie Związku mają prawo:
  1. brać udział poprzez swoich przedstawicieli w obradach Zjazdu Przedstawicieli i wyborach do organów Związku
  2. korzystać ze świadczeń Związku określonych w statucie
  3. oceniać działalność Związku i jego organów
  4. zgłaszać wnioski, opinie i postulaty w sprawie działalności Związku.

§ 9

 1. Do obowiązków członków Związku należy:
  1. wniesienie wpisowego i zadeklarowanie udziałów w określonym terminie
  2. terminowe wnoszenie należnych składek na działalność Związku
  3. poddawanie się lustracjom przeprowadzonym przez lustratorów Związku, z uwzględnieniem w tym przedmiocie przepisów ustawy
  4. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał jego organów w sprawach organizacyjnych i majątkowych Związku.

§ 10

 1. Wpisowe wynosi 10 procent najniższego wynagrodzenia w kraju z poprzedniego kwartału, udział wynosi 50 procent najniższego wynagrodzenia w kraju z poprzedniego kwartału.
 2. Członek jest zobowiązany zadeklarować co najmniej jeden udział.
 3. Wpisowe i udziały zadeklarowane przy przystąpieniu do Związku są płatne w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia organizacji spółdzielczej o przyjęciu w poczet członków Związku.

§ 11

 1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia członka ze Związku w trybie określonym w § 12 statutu
  2. wykluczenia członka z przyczyn określonych w § 13 statutu
  3. wykreślenia z rejestru członków, jeśli z przyczyn nie zawinionych przez siebie, członek nie wykonuje swych obowiązków statutowych wobec Związku
  4. skreślenia z rejestru członków w przypadku wykreślenia członka z rejestru sądowego.

§ 12

 1. Członek może wystąpić ze Związku na koniec danego roku kalendarzowego za uprzednim sześciomiesięcznym pisemnym okresem wypowiedzenia. Do wypowiedzenia członek obowiązany jest dostarczyć uchwałę o wystąpieniu ze Związku organu, który wyraził zgodę na przystąpienie do Związku.

§ 13

 1. Członek może być wykluczony ze Związku uchwałą Rady Nadzorczej podjętej na wniosek Zarządu Związku z powodu:
  1. rażącego naruszenia prawa, postanowień statutu Związku bądź jego organów o których mowa w § 9 pkt 4,
  2. działań na szkodę Związku.

§ 14

 1. Członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu z rejestru członków przysługuje prawo pisemnego odwołania do najbliższego Zjazdu Przedstawicieli Związku w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z jej uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i sposobie złożenia odwołania.
 2. Członek dobrowolnie występujący ze Związku lub wykreślony z rejestru członków może być ponownie przyjęty do Związku.
 3. Członkowi, który dobrowolnie wystąpił ze Związku, został wykreślony lub wykluczony przysługuje zwrot wniesionego udziału w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym nastąpiło wystąpienie, wykreślenie lub wykluczenie ze Związku.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§ 15

 1. Związek prowadzi działalność za zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści swym członkom.
 2. Źródłem finansowania działalności Związku są:
  1. składki zrzeszonych organizacji spółdzielczych,
  2. wpływy z odpłatnie przeprowadzonych lustracji spółdzielni nie zrzeszonych w Związku, działalności szkoleniowej i wydawniczej oraz wpływy od innych organizacji działających na rzecz spółdzielczości.
  3. wpływy z działalności gospodarczej
 3. Podstawą finansowania działalności Związku jest roczny preliminarz wpływów i wydatków.
 4. Różnica między wpływami i wydatkami preliminarza przechodzi na rok następny.

§ 16

 1. Fundusze Związku stanowią:
  • fundusz udziałowy
  • fundusz zasobowy
 2. Związek tworzy również zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach przewidzianych ustawą.
 3. Związek może tworzyć także inne fundusze celowe na zasadach przewidzianych ustawą. O utworzeniu i sposobie gospodarowania funduszem celowym decyduje Rada Nadzorcza.

§ 17

 1. Wysokość składki członkowskiej na wykonanie zadań Związku ustala Zjazd Przedstawicieli na podstawie przedłożonej przez Zarząd kalkulacji kosztów działalności.
 2. Składki opłacane są w okresach półrocznych – za pierwsze półrocze do dnia 15 marca, za drugie do dnia 15 lipca.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZWIĄZKU

§ 18

 1. Organami Związku są:
  1. Zjazd Przedstawicieli
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

A. ZJAZD PRZEDSTAWICIELI

§ 19

 1. Najwyższym organem Związku jest Zjazd Przedstawicieli.
 2. Do wyłącznej właściwości Zjazdu należy:
  1. uchwalenie kierunków rozwoju działalności Związku,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Związku za okres między Zjazdami, podejmowanie uchwał co do wniosków Rady, Zarządu i członków Związku w sprawach objętych sprawozdaniem oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
  3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Związku oraz podejmowanie uchwał w tym przedmiocie,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się i podziału Związku oraz jego likwidacji,
  5. uchwalanie zmian w statucie,
  6. uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu Przedstawicieli,
  7. wybór Rady Nadzorczej i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  8. uchwalanie regulaminu Rady nadzorczej,
  9. ustalanie wysokości składek zrzeszonych organizacji spółdzielczych na wykonywanie zadań Związku,
  10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwały Rady Nadzorczej,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Związku z Krajowego Związku Rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
  12. wybór delegatów na Zjazd Krajowego Związku Rewizyjnego.

§ 20

 1. Członkowie Związku biorą udział w Zjeździe Przedstawicieli poprzez swoich przedstawicieli.
 2. Każdy członek reprezentowany jest na Zjeździe przez jednego przedstawiciela.
 3. Każdy przedstawiciel ma jeden głos.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie będący przedstawicielami uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym.
 5. W Zjeździe mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele innych władz, organizacji i instytucji.

§ 21

 1. Zjazd Przedstawicieli zwołuje Zarząd raz w roku.
 2. Zjazd Przedstawicieli może być zwołany z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.
 3. Zarząd jest zobowiązany także zwołać Zjazd Przedstawicieli w ciągu sześciu tygodni od daty:
  1. uchwały podjętej w tej sprawie przez Radę Nadzorczą,
  2. pisemnego żądania 1/10 ogółu członków Związku.
 4. Uprawnieni do żądania zwołania Zjazdu mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zjazdu. Żądanie takie może być zgłoszone Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu.

§ 22

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd zawiadamia zrzeszone organizacje spółdzielcze co najmniej na 4 tygodnie przed terminem Zjazdu w formie pisemnej z podaniem porządku obrad.
 2. Przedstawiciele winni posiadać pełnomocnictwa do udziału w Zjeździe.
 3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Zjazdu dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być przesłany na piśmie do wiadomości zrzeszonych organizacji spółdzielczych i przedstawicieli na siedem dni przed terminem Zjazdu.

§ 23

 1. Obrady Zjazdu otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek tej Rady upoważniony przez jej Prezydium.
 2. Zjazd wybiera Prezydium Zjazdu.
 3. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością oddanych głosów, w obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.
 4. Głosowanie na Zjeździe odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej. Tajne głosowanie w innych sprawach odbywa się na wniosek 1/10 przedstawicieli.
 5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisuje: przewodniczący i sekretarz Zjazdu.
 6. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zjazdu.

B. RADA NADZORCZA

§ 24

 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Związku.
 2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1. uchwalenie rocznych planów działalności Związku łącznie z preliminarzem wydatków i
   wpływów,
  2. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz struktury organizacyjnej Biura Zarządu Związku,
  3. wybór i odwołanie prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu na jego wniosek,
  4. zatwierdzanie sprawozdań z wykonania planu działalności oraz bilansu i rachunku wyników,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz obciążenia nieruchomości,;
  6. kontrola zgodności działalności Zarządu ze statutem oraz czuwanie nad realizacją uchwał Zjazdu i Rady Nadzorczej,
  7. przeprowadzenie kontroli stanu majątkowego związku oraz realizacji preliminarza wpływów i wydatków,
  8. ustalanie wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu Związku,
  9. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  10. ustalanie wysokości opłaty za przeprowadzanie lustracji organizacji spółdzielczych nie zrzeszonych w Związku
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji oraz wystąpienia z nich,
  12. podejmowanie uchwał co do wszelkich czynności prawnych między Związkiem a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Związku przy tych czynnościach. Oświadczenie woli w tym zakresie składają dwaj członkowie Rady Nadzorczej upoważnieni przez Radę.
  13. Składanie Zjazdowi Przedstawicieli sprawozdania ze swej działalności oraz wyników kontroli i oceny zamknięć rachunkowych ze stosownymi wnioskami.

§ 25

 1. Skład Rady Nadzorczej ustala Zjazd Przedstawicieli w liczbie od 9-ciu do 15 członków.
 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera w głosowaniu tajnym Zjazd Przedstawicieli.
 3. Do Rady Nadzorczej mogą być wybrani członkowie zrzeszonych organizacji spółdzielczych lub przedstawiciele osób prawnych będących członkami tych organizacji.
 4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata i kończy się z chwilą ogłoszenia składu nowej Rady na Zjeździe Przedstawicieli.
 5. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
  1. zrzeczenia się mandatu
  2. cofnięcia pełnomocnictwa do reprezentowania członka Związku,
  3. na skutek zgonu,
  4. utraty członkostwa w Związku organizacji spółdzielczej, którą członek reprezentuje,
  5. odwołania przez Zjazd większością 2/3 głosów,
  6. utraty osobowości prawnej członka Związku
 6. W przypadku utraty mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji na jego miejsce wchodzi kandydat, który w wyborach uzyskał w kolejności największą liczbę głosów lecz nie uzyskał mandatu.

§ 26

 1. Organem wewnętrznym Rady Nadzorczej jest jej Prezydium.
 2. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium Rady, w skład którego
  wchodzą:

  • przewodniczący,
  • z-ca przewodniczącego,
  • sekretarz.
 3. Sposób wybory Prezydium określa regulamin Rady Nadzorczej.

§ 27

 1. Prezydium Rady organizuje pracę Rady Nadzorczej.

§ 28

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na 3 miesiące.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Zjazdu Przedstawicieli w celu ukonstytuowania się Rady.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, jeśli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.
 4. Rada w zależności od potrzeb może powołać stałe lub czasowe komisje, określając ich cele i zadania.
 5. Uchwały Rada Nadzorcza podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50 % członków Rady.

§ 29

 1. Szczegółowe zasady organizacji pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zjazd Przedstawicieli Związku.

C. ZARZĄD

§ 30

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku w granicach ustalonych statutem, uchwałami Zjazdu i Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone w statucie innym organom Związku.

§ 31

 1. Zarząd składa się od trzech do pięciu członków. Na czele Zarządu stoi prezes, który kieruje jego pracami.
 2. Prezesa wybiera Rada Nadzorcza z nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.
 3. Pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 4. Podział czynności, tryb pracy i inne sprawy organizacyjne Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 32

 1. Oświadczenie woli w imieniu Związku składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).
 2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Związku, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczegółowych.
 3. Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ V

LUSTRACJA

§ 33

 1. Zawiązek dla ułatwienia zrzeszonym spółdzielniom realizacji ich statutowych zadań w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesami członków przeprowadza lustrację zrzeszonych organizacji spółdzielczych.
 2. Związek przeprowadza lustracje na zasadach i w trybie określonym w Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych zatwierdzonej prze Krajową Radę Spółdzielczą.

§ 34

 1. Celem lustracji jest badanie legalności, rzetelności i gospodarności działania spółdzielni.

§ 35

 1. Związek przeprowadza lustracje pełne obejmujące całokształt działalności spółdzielni oraz lustracje częściowe obejmujące niektóre zakresy działania spółdzielni lub określonego zagadnienia.
 2. Lustracje przeprowadzone mogą być na wniosek zainteresowanych spółdzielni względnie z inicjatywy Zarządu Związku w przypadkach określonych przepisami ustawy.

§ 36

 1. Lustrację przeprowadza osoba lub osoby wyznaczone przez Zarząd Związku posiadające uprawnienia lustracyjne nadane przez organ do tego upoważniony w trybie przewidzianym ustawą.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

 1. Zmiana Statutu Związku wymaga uchwały Zjazdu Przedstawicieli podjętej większością 2/3 głosów.

§ 38

 1. Likwidacja Związku może nastąpić w przypadku i na zasadach określonych ustawą

§ 39

 1. Z uchwałami organów Związku jego członkowie mają prawo zapoznać się w Biurze Związku lub żądać doręczenia ich odpisów.

§ 40

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 41

 1. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.
Statut uwzględnia zmiany uchwalone przez Zjazd Przedstawicieli SRZR w dniu 29.06.2011 r. i zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 26.08.2011 r. (sygn. sprawy BJ.XII.NS-REJ/007378/11/259).